اخبار کارمندان

  • پرونده کارمندان الکترونیکی می‌شود ATIPRESS - هشتاد و پنج درصد کارمندان اطلاعاتشان را در سامانه کارمند ایران ثبت کرده‌اند و کارمندانی که اطلاعاتشان را در این سامانه ثبت نکنند متضرر خواهند شد و با ایجاد این سامانه هر کارمندی دارای یک پرونده الکترونیک خواهد بود.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۱ دوشنبه ۶ آذرسـاعت انتشار خبر : 16:02:26