اخبار پیامک

  • این همه پیامک علیه قوم لر! اسکندر صالحی - ATIPERSS - اولش به عادت همیشه، از خواندن این قبیل پیامک‌ها استقبال می‌کردم؛ خنده‌ای و کاستن از بار سنگین این بودن و ..... نیز فراموش کردن سنگینی بیهوده کارهای روزمره.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ چهارشنبه ۵ بهمنسـاعت انتشار خبر : 08:47:56