اخبار هيات دولت

  • رئيس جمهور وارد ورامين شد ATIPRESS - در راستاي دور چهارم سفرهاي استاني هيات دولت به استان تهران،رييس جمهور وارد شهرستان ورامين شد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ چهارشنبه ۳۰ آذرسـاعت انتشار خبر : 10:12:15