اخبار محقق محیط زیست

  • سال گذشته 100 راس گوزن زرد کم شد ATIPRESS - مدیر گروه پستانداران سازمان محیط زیست از آغاز مطالعات انتقال گوزن های زرد از جزیره اشک ظرف یک ماه آینده خبر داد و گفت: پس از این مطالعات با اعتباری معادل 160 میلیون تومان مرداد ماه سال اینده گوزن ها به سایت های مطالعه شده منتقل می شوند.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ سه شنبه ۱۴ مردادسـاعت انتشار خبر : 08:30:07