اخبار قحطی

  • قحطی سومالی با بهره گیری از دانش ایران پایان یافت ATIPRESS - کاردار سفارت سومالی با اشاره به بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی ایران برای ارتقا زیر ساخت‌های کشور متبوعش از پایان قحطی در سومالی خبر داد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ دوشنبه ۸ اسفندسـاعت انتشار خبر : 09:42:50