اخبار فلسطين

  • السالوادور، فلسطين را به‎رسميت شناخت ATIPRESS - با نزديک شدن به طرح موضوع کشور مستقل فلسطيني در سازمان ملل، دولت السالوادور رسما، کشور فلسطين را به رسميت شناخته است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ جمعه ۴ شهريورسـاعت انتشار خبر : 09:24:50