اخبار شهر الكترونيكي

  • شهر اينترنتي تهران راه اندازي شد ATIPRESS - شهر اينترنتي تهران به آدرس www.dabi .ir صبح امروز در حضور رسانه هاي جمعي رسما را ه اندازي شد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ دوشنبه ۱۱ مهرسـاعت انتشار خبر : 14:00:19