اخبار ستاره اول

  • همه چیز از عکس وزیر با ستاره اول شروع شد! ATIPRESS - همه چیز از عکس وزیر بهداشت با طرح سلامت بر اساس کاربری کد سامانه #790*1* آغاز شد؛ موضوعی که اهمیت این طرح را حتی از نگاه متولی امر به خوبی نمایان می سازد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۶ اسفندسـاعت انتشار خبر : 17:38:29