اخبار روابط عمومي الكترونيكي

  • ميزان كاربري ارتباطي روابط عمومي ها به نسبت زيرساخت فعلي كم است ATIPRESS - مدير كل روابط عمومي مخابرات ايران در خصوص زيرساخت هاي ارتباطاتي در كشور در راستاي تحقق روابط عمومي الكترونيكي آرماني و استفاده روابط عمومي ها از بستر ارتباطات به لحاظ كمي و كيفي ، گفت : بستر از لحاظ امكانات فني و زير ساختي ...
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ دوشنبه ۲۴ مردادسـاعت انتشار خبر : 11:08:55