اخبار رباتيك

  • ربات هايي براي سرقت كتاب هاي شما ATIPRESS - مراقب کتاب های خود باشید؛ سارقان کتاب، این بار به شکل ربات های Swarmanoid ظاهر مي شوند.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۵ مردادسـاعت انتشار خبر : 13:00:17