اخبار دانشجویان از زادگاه نفت بازدید کردند

  • دانشجویان از زادگاه نفت بازدید کردند ATIPRESS - در اردویی علمی تفریحی دانشجویان دانشکده نفت آبادان ( شهید تندگویان ) از زادگاه نفت بازدید کردند .
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۷ آبانسـاعت انتشار خبر : 13:54:20