اخبار جهانگرد

  • افزايش كيفيت و تعداد نرم افزارهاي داخلي در بخش كاربرد در بازار در سال ٩٢پنج هزار اپليكيشن به زبان فارسي موجود بود كه در سال جاري اين رقم به ٤٠ هزار اپليكيشن رسيده است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۳ آذرسـاعت انتشار خبر : 16:26:13
  • افزايش كيفيت و تعداد نرم افزارهاي داخلي در بخش كاربرد در بازار در سال ٩٢پنج هزار اپليكيشن به زبان فارسي موجود بود كه در سال جاري اين رقم به ٤٠ هزار اپليكيشن رسيده است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۳ آذرسـاعت انتشار خبر : 16:26:13
  • افزايش كيفيت و تعداد نرم افزارهاي داخلي در بخش كاربرد در بازار در سال ٩٢پنج هزار اپليكيشن به زبان فارسي موجود بود كه در سال جاري اين رقم به ٤٠ هزار اپليكيشن رسيده است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۳ آذرسـاعت انتشار خبر : 16:26:13