اخبار جامعه اطلاعاتی

  • معتمدنژاد هشدار داد : ایران برای تعهدات جهانی آماده نیست ATIPRESS - رییس انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی تاکید کرد : با وجود مدت زمان اندک باقی مانده تا اجماع جهانی در بررسی عملکرد کشورهای جهان درباره جامعه جهانی اطلاعات ،کشور ایران حرفی برای گفتن ندارد.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۰ شنبه ۶ اسفندسـاعت انتشار خبر : 11:43:50