اخبار تورم

  • توافق جديد براي اعلام نرخ تورم ATIPERSS - اين كه نرخ تورم را بانك مركزي اعلام كند يا مركز آمار موضوع جديدي نيست. اما آنچه اهميت دارد اين است كه با تصويب قانون برنامه پنجم، بر اساس ماده 54 ، مركز آمار مرجع رسمي اعلام نرخ تورم است.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۸ تيرسـاعت انتشار خبر : 10:25:19