اخبار بین الملل

  • تجهیزبیش از 140ایستگاه مترو به اینترنت G4 ATIPRESS_متروی مسکو در نظر دارد تا پایان امسال بیش از ۱۴۰ ایستگاه را به اینترنت پرسرعت نسل چهارم مجهز کند.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۵ جمعه ۲۲ بهمنسـاعت انتشار خبر : 17:26:31