اخبار آزمایشگاه

  • افزایش 50 تا 240 درصدی قیمت کیت های آزمایشگاهی ATIPRESS - نایب رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی، وضعیت قیمت مواد و تجهیزات آزمایشگاهی را با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور، بحرانی و غیرقابل قبول دانست.
    تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۱ سه شنبه ۱۶ آبانسـاعت انتشار خبر : 09:40:13