ارتباط با ATIPress.com

ایمیل:atipress@atipress.com

همچنین شما می توانید جهت ارتباط با ساير بخش های ما از ایمیل آدرس های زیر استفاده نمائید:

واحد تبلیغات : ads@atipress.com
واحد ارسال خبر : newsroom@atipress.com
مدیريت وب سايت : webmaster@atipress.com

tel   no  : 66906000

fax  no  : 66906006

sms no  : 100066906000ارسال خبر برای ATIPress.com

ایمیل:atipress@atipress.com

جهت ارسال خبر برای درج در وب سايت ATIPress.com لطفا اخبار را به آدرس atipress@atipress.com ارسال نمائید.

محتوای دریافتی پس از بررسی در صورت امکان در سایت قرار می گیرد.

 فرم ارسال ایمیل

  • نام و نام خانوادگی:
  • ایمیل:
  • اولويت:
  • به:
  • توضیحات: